اوغلوم امیر رضا

دوران زندگی امیر رضا حداد مردانقم